Alles werd geregeld, zo kon ik mezelf focussen op mijn planten.

Privacyverklaring

Privacy en Veiligheid

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door De Bedrijfsadviseur Limburg B.V. , hierna te noemen “DBAL”. DBAL is gespecialiseerd in het adviseren van particulieren, (clienten)bewindvoerders en bedrijven op het gebied van energie.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Indien deze Privacyverklaring naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening. Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van klanten:- Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; -Als u een machtigingsformulier ondertekend heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; -Als u een overeenkomst ondertekend heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;- Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vo o r de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; – Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; – Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; – Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; – Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een
derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen,
zwaarder wegen dan die belangen. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

  • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
  • geboortedatum, leeftijd, geslacht
  • KvK nummer (bij zakelijke contracten)
  • IBAN nummer
  • gegevens over leveradres, EAN codes, einde contractdatum
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn zoals contracten bij tussenpersonen, meetdiensten
  • andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens doordat u c.q. uw organisatie (bron van (persoons)gegevens) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan en ter uitvoering van de overeenkomst dan wel middels uw (expliciete) toestemming worden verwerkt (u kunt uw toestemming op elk moment intrekken) of noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. U bent niet verplicht alle gevraagde gegevens aan ons te verstrekken, echter kan het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en diensten.

5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van klanten die een contract hebben afgesloten, worden 5 jaar bijgehouden na het einde van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar zal er opnieuw contact met u worden gelegd met het verzoek uw toestemming te vragen indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven zodat wij u kunnen benaderen m.b.t. het adviseren in het afsluiten van o.a. energiecontract(en). Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden t.b.v. bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen.

6. Inzage en/of wijzigen gegevens

Indien u uw eigen account heeft bij de energieleverancier, heeft u inzage in een groot deel van de over u vastgelegde persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Bedrijfsadviseur Limburg BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klacht@debedrijfsadviseurlimburg.nl Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Bedrijfsadviseur Limburg BV wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

7. Beveiliging

DBAL doet er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens DBAL diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is DBAL met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 45 2011228 of via klacht@debedrijfsadviseurlimburg.nl t.a.v. E. Verbeek

8. Onze website

DBAL maakt geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klacht@debedrijfsadviseurlimburg.nl., dan verwijderen wij deze informatie. Contracten die gesloten zijn door personen jonger dan 18 jaar worden nietig verklaard en de bijbehorende gegevens worden verwijderd.
E-mails die verstuurd worden via de contactformulier op de website van DBAL worden beveiligd verstuurd en kunnen niet derden onderschept noch gelezen worden.

9. Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via telefoonnummer +31 45 2011228 of via klacht@debedrijfsadviseurlimburg.nl

10. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of is sprake van een (vermoeden van) een datalek dan kunt u dat direct per email (klacht@debedrijfsadviseurlimburg.nl) melden of schriftelijk: De Bedrijfsadviseur Limburg B.V., Valkenburgerweg 167, 6419 AT Heerlen Uiteraard kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken op +31 452 01 12 28 tijdens kantooruren.

11. Wijzigingen

De Bedrijfsadviseur Limburg BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen De Bedrijfsadviseur Limburg BV en een betrokkene.

12. Overige Bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.