Kan ik überhaupt wel besparen … en waarop dan?

Algemene vorrwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN De Bedrijfsadviseur Limburg.Brabant 2018 – 09 – 01 versienummer 1.1

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door De Bedrijfsadviseur Limburg.Brabant statutair gevestigd te Heerlen, alsmede door de aan hen gelieerde vennootschappen, hierna zowel tezamen als afzonderlijk aan te duiden als “ DBALB ”.

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders overeengekomen:

1.1 Deelnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf, vennootschap onder firma, maatschap, andere personenvennootschappen of rechtspersoon en met wie DBALB een Overeenkomst heeft gesloten, waardoor Deelnemer gebruik kan maken van de inkoopfaciliteiten geboden door DBALB.

1.2 Volmachtgever: Deelnemer die een volmacht heeft verstrekt aan DBALB voor de productgroep Energie.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Deelnemer en DBALB, waardoor Deelnemer gebruik kan maken van de inkoopfaciliteiten van DBALB.

1.4 Volmacht: de door Volmachtgever aan DBALB verstrekte volmacht voor de product groep energie.

1.5 Leverancier: de natuurlijke persoon die handelt in de uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf, vennootschap onder firma, maatschap, andere personenvennootschappen of rechtspersoon en met wie DBALB een overeenkomst heeft gesloten, waardoor Deelnemer gebruik kan maken van de inkoopfaciliteiten van DBALB zoals overeengekomen met de Leverancier.

1.6 Energieleverancier: een Leverancier van gas en/of elektriciteit.

1.7 Producent: de natuurlijke persoon die handelt in de uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf, vennootschap onder firma, maatschap, andere personenvennootschappen of rechtspersoon en met wie DBALB een overeenkomst heeft gesloten, waardoor Deelnemer gebruik kan maken van voordelen bij afname van producten van Producent , zoals overeengekomen tussen DBALB en Producent.

1.8 Leveranciersovereenkomst: een inkoopovereenkomsten en /of een verkoopovereenkomsten , zoals gedefinieerd in artikel 9 .

1.9 Energieovereenkomst: een Leveranciersovereenkomst en overeenkomsten met één of meer Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven met betrekking tot door deze Regionale Netbeheerders en/of Meetbedrijven te leveren diensten.

1.10 Meetbedrijf: een bedrijf dat gecertificeerd is voor het opnemen van elektriciteit – , gas – en/of warmtemeters en dat de kosten voor het gebruik van elektriciteit, gas en/of warmte aan Deelnemer/Volmachtgever in rekening brengt.

1.11 Regionaal Netbeheerder: de netbeheerder die een regionaal gas – en/of elektriciteitsnet beheert en voor het transport van gas en/of elektriciteit over dit gas – en/of elektriciteitsnet kosten aan de afnemer van gas en/of elektriciteit in rekening brengt.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden of diensten van DBALB en op alle Overeenkomsten met Deelnemers.

2.2 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de schriftelijke voorwaarden van een offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of Overeenkomst tussen Deelnemer en DBALB , gelden de voorwaarden van de offerte, aanbieding, werkzaamheid, dienst, volmacht of Overeenkomst boven die van deze algemene voorwaarden.

2.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden (waaronder ook eventuele algemene voorwaarden) van Deelnemer maken geen deel uit van de Overeenkomst tussen Deelnemer en DBALB, tenzij DBALB dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk heeft aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Deelnemer gelden deze algemene voorwaarden boven de algemene voorwaarden van Deelnemer.

2.4 Deze algemene voorwaarden kunnen door DBALB worden gewijzigd. Deelnemer wordt geacht met de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben ingestemd, indien hij tegen de toepasselijkheid daarvan niet binnen 14 dagen na toezending door DBALB schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

2.5 De algemene voorwaarden hebben betrekking op het gehele leveringsprogramma van de bij DBALB aangesloten Leveranciers, tenzij anders vermeld.

2.6 De algemene voorwaarden hebben betrekking op het gehele productassortiment van de bij DBALB aangesloten Producenten, tenzij anders vermeld.

2.7 Leveringen en betalingen geschieden op basis van leverings- / betalingsvoorwaarden van Leverancier , tenzij anders overeengekomen.

2.8 Alle transacties tussen Leverancier en Deelnemer worden periodiek door de bij DBALB aangesloten Leveranciers naar DBALB gerapporteerd.

2.9 DBALB, Leveranciers en Producenten kunnen om hen moverende redenen enige vorm van samenwerking met Deelnemer weigeren en/of beëindigen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van DBALB zijn vrijblijvend en kunnen tot het moment dat DBALB de offerte of de aanbieding schriftelijk heeft bevestigd, worden herroepen. Een offerte of een aanbieding vervalt, indien de goederen/diensten, waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

3.2. DBALB kan niet aan haar offertes of haar aanbiedingen worden gehouden, indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat een offertes of een aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. Een offerte van DBALB wordt door DBALB schriftelijk bevestigd. Indien Deelnemer akkoord gaat met de offerte ondertekenen DBALB en Deelnemer een Overeenkomst.

3.4. Afspraken en bedingen die gemaakt zijn op een andere wijze als hiervoor vermeld, zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door DBALB zijn bevestigd.

3.5. Indien de aanvaarding van het in de offerte of de aanbieding beschreven aanbod afwijkt, is DBALB hieraan niet gebonden.

Artikel 4 : Deelnemer

4.1 Na het sluiten van de Overeenkomst brengt DBALB alle Leveranciers en Producenten, welke zijn aangesloten bij DBALB, op de hoogte van de toetreding van Deelnemer.

4.2 Na het sluiten van de Overeenkomst kan Deelnemer, met inachtneming van de Overeenkomst, gebruik maken van de tussen DBALB, Leveranciers en Producenten overeengekomen condities.

4.3 Het is Deelnemer niet toegestaan (andere) afspraken te maken, anders dan die door DBALB zijn overeengekomen met de aangesloten Leveranciers en Producenten.

4.4 Overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten worden uitsluitend tussen Leverancier en/of Producent en Deelnemer gesloten; DBALB is daarbij geen ( contract )partij. Leverancier en/of Producent zal haar producten en/of diensten rechtstreeks aan Deelnemer leveren en zal hiervoor rechtstreeks aan Deelnemer factureren.

4.5 Deelnemer is zelf aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming jegens Leveranciers en/of Producenten. Deelnemer is gehouden op correcte wijze, volledig en tijdig aan haar betalingsverplichting en eventuele overige verplichtingen jegens Leveranciers en/of Producenten te voldoen.

Artikel 5 : Verplichtingen DBALB

5.1 Alle door Deelnemer en door Leverancier verstrekte informatie zal door DBALB vertrouwelijk behandeld worden.

5.2 DBALB zal Deelnemers informeren over wijzigingen in het bestand van Leveranciers en Producten en wijzigingen in afspraken.

5.3 DBALB staat niet in voor nakoming door Leverancier en/of Producent van hun verplichtingen. DBALB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Leveranciers en/of Producenten jegens Deelnemer.

5.4 DBALB heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en zal de belangen van de Deelnemers, Leveranciers en Producenten naar beste kunnen behartigen, maar garandeert geen resultaat.

Artikel 6 : Verplichtingen van Deelnemer

6.1 Alle door DBALB verstrekte informatie dient door Deelnemer vertrouwelijk behandeld te worden.

6.2 Deelnemer dient DBALB vooraf schriftelijk te informeren over wijzigingen binnen het bedrijf van Deelnemer aangaande adres, contactpersonen, rechtsvorm en bedrijfsactiviteiten.

6.3 Deelnemer dient ter controle zijn inkoopgegevens, enkel van Leveranciers en Producenten aangesloten bij DBALB, ter hand te stellen aan DBALB indien zulks door DBALB wordt verlangd en wel binnen één maand nadat het daartoe strekkende
schriftelijke verzoek door DBALB aan Deelnemer is gedaan.

6.4 Deelnemer zal het onder art. 6.3. genoemde niet belemmeren of trachten te beïnvloeden.

6.5 Deelnemer geeft een machtiging tot automatische incasso aan de bij DBALB aangesloten Leveranciers wanneer dit onderdeel is van de gemaakte afspraken met de Leveranciers.

6.6 Een afwijzing door Deelnemer van het gestelde in art. 6 .5. kan leiden tot een verandering van de condities van de bij DBALB aangesloten Leveranciers.

6.7 Het is Deelnemer niet toegestaan om zich aan te sluiten bij, of samen te werken met een andere inkoopcombinatie of bedrijf met gelijksoortige activiteiten als DBALB zolang de overeenkomst tussen DBALB en Deelnemer loopt. Hier is het gestelde onder art. 6 .6. van toepassing.

6.8 Bij verkoop van de bedrijfsactiviteiten of overdracht van de exploitatie door Deelnemer, dient DBALB onverwijld schriftelijk te worden ingelicht. Deelnemer heeft de inspanningsverplichting om de overnemende partij te wijzen op het bestaan van de Overeenkomst en zo mogelijk te bewerkstelligen dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

Artikel 7: Prijzen

7.1 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de in de offerte of aanbieding genoemde soorten van dienstverlening. Prijzen in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en andere documenten zijn exclusief omzetbelasting, exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele administratiekosten , tenzij anders aangegeven.

Artikel 8 : Productgroep Energie

8.1 Factuurcontrole: de dienst van DBALB, waarbij DBALB periodiek aan de hand van de facturen de door Energieleverancier, het Meetbedrijf of de Regionaal Netbeheerder aan de Volmachtgever in rekening gebrachte kosten met betrekking tot transport en afname van gas en/of elektriciteit controleert en verifieert;

8.2 Inkoopadvisering: het adviseren van Volmachtgever ter zake van Inkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van Volmachtgever in de relatie tot Energieleverancier(s), alsmede – indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Inkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Inkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Inkoopovereenkomsten.

8.3 Inkoopovereenkomst: overeenkomsten tussen Volmachtgever en één of meer Energieleveranciers, waarbij Volmachtgever van Energieleverancier(s) gas en/of elektriciteit inkoopt.

8.4 Verkoopadvisering: het adviseren van Volmachtgever ter zake van Verkoopovereenkomsten en het in dat kader behartigen van de belangen van Volmachtgever in de relatie tot Leverancier(s), alsmede – indien van toepassing – het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Verkoopovereenkomsten, het wijzigen van de inhoud van bestaande Verkoopovereenkomsten en het afsluiten van nieuwe Verkoopovereenkomsten;

8.5 Verkoopovereenkomsten energie: overeenkomsten tussen Volmachtgever en één of meer Energieleveranciers, waarbij Volmachtgever aan Energieleverancier(s) gas en/of elektriciteit verkoopt.

8.6 Volmachtgever is gehouden alle gegevens en documenten die DBALB naar haar oordeel nodig heeft voor het goed uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden tijdig, in de gewenste vorm en op gewenste wijze aan te leveren.

8.7 Volmachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van d e door haar aangeleverde gegevens en documenten, ook als deze van een derde partij afkomstig zijn.

8.8 DBALB bepaalt op welke wijze en door welke personen de werkzaamheden uitgevoerd wo r den. DBALB heeft de mogelijkheid onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Indien andere deskundigen benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden, dan zal DBALB deze in overleg met en voor rekening van Volmachtgever inschakelen.

8.9 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door DBALB voor Volmachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 9: Totstandkoming Energieovereenkomsten

9.1 De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Volmachtgever. Indien er door DBALB een Energieovereenkomst wordt gewijzigd, opgezegd en/of beëindigd da n wel een nieuwe Energieovereenkomst
voor Volmachtgever wordt gesloten, betreft deze Energieovereenkomst in haar gevolgen uitsluitend Volmachtgever. Er komt derhalve uitsluitend een Energieovereenkomst tussen Leverancier en Volmachtgever tot stand, waar bij DBALB geen partij is.

9.2 Indien Volmachtgever aan DBALB de opdracht heeft gegeven een Energieovereenkomst te sluiten, zal DBALB zich inspannen om een Energieovereenkomst te sluiten die zoveel mogelijk aan de wensen van Volmachtgever voldoet. DBALB kan echter de inhoud en totstandkoming van de Energieovereenkomst niet garanderen. DBALB heeft een commercieel belang bij de Leveringsovereenkomsten die zij mede ten behoeve van de Deelnemers (DBALB – leden) met Leveranciers van Gas en Elektriciteit sluit. Zij sluit de Leveringsovereenkomsten met Leveranciers van Gas en Elektriciteit op basis van commerciële condities en voorwaarden.

9.3 Door DBALB in het kader van de diensten Inkoopadvisering of Verkoopadvisering aan Volmachtgever medegedeelde gas – en/of elektriciteitsprijzen zijn niet bindend, zodat hier door Volmachtgever geen rechten aan kunnen worden ontleend. Volmachtgever verklaart zich ervan bewust te zijn dat de gas – en elektriciteitsprijzen dagelijks fluctueren en afhankelijk zijn van de marktomstandigheden.

9.4 De algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard door een Leverancier/Netbeheerder/Meetbedrijf waar een overeenkomst is afgesloten, zijn bindend. Deze algemene voorwaarden kunnen desgewenst opgevraagd worden.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien DBALB door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten (verder) uit te voeren, is DBALB gerechtigd – zonder enige verplichting tot schadevergoeding e n onverminderd haar verder toekomende rechten – de Overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel (verdere) uitvoering van de betreffende overeenkomst voor de duur van de overmacht situatie op te schorten.

10.2 Van de overmacht is sprake, indien van DBALB ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Van overmacht is in ieder geval sprake ingeval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen bij of boycot van DBALB of door haar ingeschakelde derden, alsmede ingeval een door DBALB ingeschakelde derde zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of toer e- kenbaar tekortkomen van medewerkers van DBALB, en indien enige dwingendrechtelijke overheidsregeling het (verder) ui t- voeren van de werkzaamheden o n mogelijk maakt.

10.3 Deelnemer is te allen tijde gehouden, ongeacht of de overmacht situ a tie zich aan de zijde van DBALB of aan de zijde van Deelnemer voordoet, de uit hoofde van de Overeenkomst aan DBALB verschuldigde vergoedingen te voldoen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 DBALB geeft geen enkele garantie, van welke aard of omvang dan ook, met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. Meer in het bijzonder kan DBALB niet garanderen dat:
(a) met betrekking tot de dienst Factuurcontrole: de door Leverancier(s), Regionaal Netbeheerders en/of Meetbedrijven aan Deelnemer in rekening gebrachte dan we l aan Deelnemer te betalen bedragen ter zake van Energieovereenkomsten juist en
volledig zijn;
(b) met betrekking tot de dienst Inkoopadvisering: de door of namens Deelnemer afgesloten Energieovereenkomsten de meest voordelige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden; en
(c) met betrekking tot de dienst Verkoopadvisering: de door of namens Deelnemer afgesloten Energieovereenkomsten de meest gunstige gas en/of elektriciteitstarieven op de markt bieden, Aan door DBALB aan Deelnemer verstrekte berekeningen met betrekking tot de door Deelnemer te betalen of te ontvangen bedragen ter zake van Energieovereenkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

11.2 DBALB is tot niet meer verplicht, dan zich ervoor in te spannen dat haar medewerker(s) naar beste weten en kunnen met inachtneming van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop in de gegeven situatie mocht worden gerekend, uitvoering
geeft/geven aan de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst.

11.3 DBALB is jegens Deelnemer niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als g e volg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen door Deelnemer , haar werknemers, ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde derden, behoudens indien de schade die het ge volg is van de opzet of grove schuld van DBALB.

11.4 DBALB is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies en schade aan derde of welke andere gevolgschade dan ook.

11.5 Deelnemer vrijwaart DBALB ter zake van alle vorderingen van derden, die met de Overeenkomst en eventueel in het kader van de Overeenkomst opgezegde, beëindigde en/of tot stand gekomen Energieovereenkomsten samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen (inclusief de kosten van rechtsbijstand). Dit geldt ook wanneer Deelnemer soortgelijke diensten inkoopt of heeft ingekocht al dan niet door bemiddeling van een andere partij.

11.6 Onverminderd de in deze algemene voorwaarden opgenomen exconisaties is de aansprakelijkheid van DBALB jegens Deelnemer voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van DBALB in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. DBALB is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. In het
geval de aansprakelijkheidsverzekering van DBALB in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van DBALB beperkt tot een maximum van € 1.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000,00.
Artikel 12: Toepasselijk recht; Geschillen

12.1 Op de Overeenkomst , deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekking waar op deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ingeval van geschillen omtrent de Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen deze geschillen met uitsluiting van iedere rechter worden voorgelegd aan de Rechtbank te Maastricht tenzij DBALB besluit de kwestie voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde Rechtbank van de woonplaats van Deelnemer.